PRELUCRARE DATE PERSONALE
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Deliverybox.ro numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR)

Termeni in în?elesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamna orice informa?ii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identita?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamna orice opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea;

„restric?ionarea prelucrarii” înseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agen?ia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabile?te scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile ?i mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoana împuternicita de operator” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agen?ia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte ter?a” înseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agen?ie sau organism altul decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicita de operator ?i persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

„consim?amânt” al persoanei vizate înseamna orice manifestare de voin?a libera, specifica, informata ?i lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

MIANA PRINT FACTORY., prelucreaza datele personale colectate în temeiul încheierii ?i executarii contractelor cu clien?ii, în vederea realizarii intereselor legitime în rela?ie cu scopurile men?ionate mai sus ?i în alte situa?ii în temeiul consim?amântului clien?ilor; Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clien?ilor (cumparatorilor) privind situa?ia contului lor de pe www.delierybox.ro, informarea utilizatorilor/clien?ilor privind evolu?ia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activita?i comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de pia?a, de statistica, de urmarire ?i monitorizare a vânzarilor ?i comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protec?ia datelor cu caracter personal a?i luat la cuno?tin?a faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparen?a informa?iilor, a comunicarilor ?i a modalita?ilor de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare ?i acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare si dreptul la ?tergerea datelor,
– dreptul la restric?ionarea prelucrarii,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opozi?ie ?i
– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a va adresa Autorita?ii de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încalcare a drepturilor dvs. garantate de legisla?ia privind protec?ia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus men?ionate sau pentru orice întrebare legata de modul în care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va pute?i adresa cu o cerere scrisa, datata ?i semnata catre MIANA PRINT FACTORY SRL., Municipiul Cluj-Napoca, Str. Calea Turzii , Nr.241D, Scara 1, Parter , Ap 6, judetul Cluj, în aten?ia responsabilului cu protec?ia datelor – sau la adresa de email: gdpr@deliverybox.ro

În cerere, va rugam sa men?iona?i daca dori?i ca informa?iile sa fie comunicate la o anumita adresa (po?tala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca ve?i primi personal informa?iile. Va rugam sa ?ine?i cont ca, înainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justi?iei pentru orice încalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informa?iile pe care ni le furniza?i vor fi utilizate ?i stocate doar în scopul pentru care le-a?i furnizat, pentru a administra, a sprijini ?i a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încalcarea securita?ii sistemelor, ?i pentru respectarea legii ?i a termenilor no?tri contractuali.